ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา

Link>>>ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

 

Link>>> ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


 

พิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

LINK>>> https://youtu.be/9XlUlTINZn0

LINK>>> พิธีหล่อเทียน ประจำปีการศึกษา 2562

LINK>>> ภาพกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 


  กิจกรรมเนื่องในวันชาติฝรั่งเศส 9 กรกฎาคม 2562  ณ ลานโดมเอนกประสงค์ 

  

LINK>>> ภาพกิจกรรมเนื่องในวันชาติฝรั่งเศส


 

กิจกรรมวันทานาบาตะ  5 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโดมเอนกประสงค์ 

 

LINK>>> ภาพกิจกรรมวันทานาบาตะ


 

 

การอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

LINK>>> ภาพกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


 

 Link>>>ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ของ เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง

https://youtu.be/eF9fyY8Sqrs


 

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยม  

 

จากการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

Link>>>ติดตามเพจ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทยเชื่อมโยง) 

 เต็ม 150 คะแนน

 

 

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

นิทรรศการวันครู 16 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
วันครู 16 มกราคม 2562
การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์ 2562"
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันปีใหม่ 2562
  2018-06-30
More...

  2018-01-17
More...