dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School
ข่าวเพิ่มเติม.......

 แจ้งครูและบุคลากร เรื่อง การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดดดังแนบ

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

 นักเรียนที่ไม่ได้เลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ(งานวัดและประเมินผล)ด่วน

ข่าวเพิ่มเติม.......

ทอดกฐินวัดบัวขวัญ
กิจกรรมทบทวนความรู้กับมาม่า
งานเกษียณอายุราชการ2560icon
No article here !