ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Benjamarachanusorn World Class Standard School

 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 LINK>>> บันทึกใบมอบตัว นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษ 2562

 LINK>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

LINK>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 LINK>>> ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 

 LINK>>> ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562

LINK>>> ยื่นความจำนง เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562


 Link>>>ผลงานการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ของ เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง

https://youtu.be/eF9fyY8Sqrs


 

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยม  

 

จากการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 

Link>>>ติดตามเพจ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์


 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT ไทยเชื่อมโยง) 

 เต็ม 150 คะแนน

 

 

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

ข่าวเพิ่มเติม.......

นิทรรศการวันครู 16 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
วันครู 16 มกราคม 2562
การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี "อบจ.นนท์เกมส์ 2562"
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันปีใหม่ 2562
  2018-06-30
More...

  2018-01-17
More...