ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน2560
รายงายผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560
การจัดกลุ่มความสามารถตามระดับคะแนนเฉลี่ย ม.1 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.1 ดาวน์โหลด
การจัดกลุ่มความสามารถตามระดับคะแนนเฉลี่ย ม.2 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.2 ดาวน์โหลด
การจัดกลุ่มความสามารถตามระดับคะแนนเฉลี่ย ม.3 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.3 ดาวน์โหลด
การจัดกลุ่มความสามารถตามระดับคะแนนเฉลี่ย ม.4 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.4 ดาวน์โหลด
การจัดกลุ่มความสามารถตามระดับคะแนนเฉลี่ย ม.5 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.5 ดาวน์โหลด
การจัดกลุ่มความสามารถตามระดับคะแนนเฉลี่ย ม.6 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.6 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผู้เรียนฯ ดาวน์โหลด