dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot




การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ article

 

Link >>> ระเบียบการประเภททั่วไป ม_1 ปี 61.pdf

Link >>> ระเบียบการประเภททั่วไป ม_4 ปี 61.pdf

Link >>> ระบบยื่นความจำนง




ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละ 3 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
กรอกใบมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 article
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.