dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 article

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

Link >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม_4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ.pdf

หมายเหตุ นักเรียนที่่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัว รับมอบเอกสารมอบตัว และ ชำระเงินค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา  9.00 -12.00 น. (หากนักเรียนไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์) ณ ห้องประชุม ดรงคนึง ไทยประสิทธิ์ (ห้องรับสมัคร) โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละ 3 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article
กรอกใบมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ article
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 article
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.