dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 article

Link>> ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2561

Link>> ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

Link>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิจับฉลาก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละ 3 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 article
กรอกใบมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2561
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ article
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 article
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 article
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.