dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2561

 วันที่ 26 มิถุนายน 2561

     

Link  รูปภาพเพิ่มเติมจากกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก >>>>> www.facebook.com/pg/benjamaphoto/photos/
ภาพกิจกรรมชาว บ.ส.

ต้อนรับตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะอาชีพ World Skill Asean 2018
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
กิจกรรมวันทานาบาตะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการคอนเสิร์ตต้านยาเสพติด GENIE Back to School
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มอบเกียรติบัตรและต้อนรับครูจีน
ฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด ชิงถ้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์