dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข ระดับเงินดีเด่น

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รับรางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข ระดับเงินดีเด่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

  

  

 

Link>>> ภาพกิจกรรม www.facebook.com/media/set/
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รอบกลุ่มจังหวัด
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 จากประเทศพม่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ประเมินโรงเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ)