dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) จังหวัดนนทบุรี

  

  

LINK>>> ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม www.facebook.com/media/set/
ภาพกิจกรรมชาว บ.ส.

ต้อนรับตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะอาชีพ World Skill Asean 2018
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ
กิจกรรมวันทานาบาตะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการคอนเสิร์ตต้านยาเสพติด GENIE Back to School
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
มอบเกียรติบัตรและต้อนรับครูจีน
ฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด ชิงถ้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก