ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 จากประเทศพม่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

 WorldSkills ASEAN Bangkok 2018

30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2561

  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

       ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (The 1st Organizing Committee Meeting of the 12th ASEAN Skills Competition) จะมีการแข่งขันในสาขาทางการจำนวน 24 สาขา เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และสาขาสาธิต จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง สาขาสีรถยนต์ รวม ทั้งหมด 26 สาขา กำหนด 6 กลุ่มงาน คือกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการผลิต กลุ่มโลจิสติกส์ และกลุ่มบริการ 

       การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีการกำหนดให้ประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทุกๆ 2 ปี โดยบรรจุให้เป็นหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล  

       ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรม One School One Country โดยได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 - 11.30 น. มีรายชื่อดังนี้

 

ที่

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ชื่อโรงเรียน

1

ประเทศบูรไน

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

2

ประเทศกัมพูชา

ปทุมวิไล

3

ประเทศอินโดนีเซีย

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

4

ประเทศลาว

วัดเขมาภิรตาราม

5

ประเทศมาเลเซีย

นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

6

ประเทศเมียนมาร์

เบญจมราชานุสรณ์

7

ประเทศฟิลิปปินส์

เทพศิรินทร์ นนทบุรี

8

ประเทศสิงคโปร์

สตรีนนทบุรี

9

ประเทศไทย

ศรีบุณยานนท์

10

ประเทศเวียดนาม

ปากเกร็ด

 Link>>> วิดีโอกิจกรรม One School One Country youtu.be/2WTa6Ck3hm8

 Link>>> วิดีโอกิจกรรม One School One Countryในงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาขาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ https://drive.google.com/open?id=1pv0KLOAvyQVDnoKU_SFtE0R2L89tKsu8

 Link>>> วิดีโอกิจกรรม One School One Countryในงานแข่งขันอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย https://drive.google.com/file/d/1yL5hQsGzRfN8cTspMmXoQJKbzJy8q1ty/view?usp=sharing

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี 1 article
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ รอบกลุ่มจังหวัด
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดอบายมุข ระดับเงินดีเด่น
ประเมินโรงเรียนสีเขียว (โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ)