ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
  
 นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
   
ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ  รอดบ้านเกาะ  นายภราดร  สังขรัตน์ 
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   
 นางปราณี  โตอดิเทพย์  นายโกศล  แสนพันธ์
 ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ