ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณะผู้บริหาร
  
 นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
   
นางสุมาลี ลิ่มสุวรรณ  นางนิติวัลย์ ฟักสังข์ 
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
   
 นายฉัตรชัย คันทรง  นายโกศล แสนพันธ์
 ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ