ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
   นางชญษา  พุธสวัสดิ์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นางสาวสุนีย์  หรั่งกลั่น  นางนารีรัตน์  มากเกตุ  นางเตือนใจ  คุณกมุท  
     
 นางสาวนันทวัน  วันประเสริฐ นางสาวปริศนา  แซ่อั้ง นางสาวสุพิชญา  ไกรกล
     
ว่าที่ร.ต.หญิงกฤษณา  ศรีบัวคำ นางสาวผลิตา  พรมจินดา   นางสาวสุจีรา  พุ่มพวง
     
 นายภาณุเดช  บุญฉ่ำ นางสาวเมธาวี  สิริวัฒนพรกุล นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน์ 
     
 นายสุวิทย์  ดีสันเทียะ