ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คณิตศาสตร์

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     
   นางวัชรี  ศิริวัฒนา  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นายธนิต  แก้วไสย  นางนันทนา  คชเพชร นางปรีชาวรรณ  เฟื่องสวัสดิ์นายสุทิน  โมบัณฑิตย์ นางสรวงภรณ์  คำมุงคุณ   นายโกศล  แสนพันธ์
นายจรงค์  คำสง นางกาญจนา  ชิดสิน นายวุฒิชัย  โกยกอบสิน


นางสาวพัชรนันท์  จันละออ นางสาวจาริณี  อิ่มด้วง นางสาวอภิรดี  เสนาะศัพท์

นางธมกร ประทุมรัตน์ นางสาวภครมณฑน์  ปานมอญ  Ms.Mary Rose L. Canon
   
  นางสาวสุภาพร  พิมพ์บุษผา