ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
วิทยาศาสตร์

  

   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     
  นางนิธิกานต์  ลิ้มสุขนิรันดร์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นางสาวกาญจนา  หงวนเสงี่ยม นางสุมาลี  ลิ่มสุวรรณ นายบุญเสริม  อยู่ประเสริฐ
นางกิจการวดี  แก้วแสน นายมาโนช  ชุติกุลวรนันท์ นางสาวสุภาภรณ์  ขานสันเทียะ

นายอาทิตย์  จันทร์นี ว่าที่ร.ต.หญิงเรืองรัตน์  พยัพเมฆ นางสาวสาวิตรี เข็มทิศ
นางกุลธารินท์  หนูแก้ว นายธนวรรธน์  ศรีจันทร์ดี นางวินนา  สารพานิช
 
 นางสาวอาจารีย์  น้อมศาสน์ นายจามร  ชมจำปี นางสาวนัฏฐิกา  สุโน
นางสาวอมตา จงมีสุข นางสาวลักคณา จุฬาลักษณานุกูล Mr.Herold Binay-Ana