ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สังคมศึกษาฯ

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
 

นางวราภรณ์  สายใจ 

 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
     
  นางสาวสุวนิตย์  วงศ์ศุภลักษณ์  นายเศรษฐศักดิ์  สุริยพันธุ์   นางสาวปาริชาติ  ตะพาบน้ำ  นายวรพจน์  บำรุงเวช  นางสาวทัศนีย์  นุ่มน่วม นางสาวเกศศิริน  มั่งจิตร
 นายสุเทพ  จุลพรรณ์  นางสาวอุไร  เพิ่มพูล นายพิชชากร  อุตะโม  
   
 นายอภิสิทธิ์  จบศรี นางสาวจุฑามาศ พฤฒากรณ์