ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สุขศึกษาและพลศึกษา

    

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
   นางรุ่งนภา  จั่นรอด  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
     
นายบวรยศ เดชโชคชัยเจริญ  นายธีระศักดิ์ อวงรัมย์ นางสุภาณี บำรุงเวช
นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ นายพิทักษ์ แก้วทองมา นายศุภเชฐ สิงหพงศ์
 
นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง