ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     
  นางกนกจิต สีด้วง  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
  งานการงานอาชีพ  
     
นางเสาวลักษณ์ พิมพ์หนู นางหฤทัย แก้วไสย นางปราณี โตอดิเทพย์นางสาววนิดา ศรีสว่าง นางสิริกร สินสม นายฉัตรชัย คันทรงนางดวงเนตร ขำดี นางทาริกา ประสมทรัพย์ ว่าที่ ร.ต.เปี่ยม พรหมมาโนนางอุบลรัตน์ ภู่ขำ นางสาวสิริรัตน์ หอมชื่นชม  
   
     
 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี


 
นายวัทธิกร บางบ่อ นางทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา นายณัฐพล ฮวดสุนทรนายสิริฤกษ์ อิ่นแก้ว นางนพเก้า  เสมาเพชร นางสาวชวพร รุ่งสุวรรณสกุล

   
นางสาวชาวิณี  รอไกรเพชร  นางสาวญาดา  ศิริ นางสาวชนกาณต์  แพฟืนนางสาวอชิรญาภา  จั่นเพ็ชร นางสาวดาวสวรรค์  วงศ์เสนา