ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภาษาต่างประเทศ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุชาดา  พลอยโสภณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
      
    นางนิติวัลย์  ฟักสังข์
        
  นางรุจิรา  เมฆลาย นางสาวสุจิรา  เพิ่มผล นางสาวจุฬาณี  หวังทรัพย์ นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ นายเมธา  แม่นศรแผลง   นางสาวแก้วดี  ศรีอารยชาตินางสาวทิพาพร เนียมแตง นางสาวญาดา ตั้งศิริรัตนา น.ส.วิลาสินี ดิษฐบุตร(ลาศึกษาต่อ)นายหัสดี  ศรีโท นางสาวนงลักษณ์  ชุ่มตระครุ  Mr.Juanito D.Mendoza Jr.นางสาวพิณัชญา  ดลประสิทธิ์  นางสาววรารัตน์  แซ่จิว  Ms.Lota M. Apostol 
     
 Mr.Arsenio Tocmo Ms.Anosacian S. Presnilla